Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

zur Unterstützung von tibetisch-buddhistischen Nonnen in Ladakh, Indien

header

logo

Sekretariat
Brilweg 44-B
9805 TE Briltil
Nederlande | Kontakte

ANBI

Die DFLN besitzt in den Niederlanden den sogenannten ANBI-status, mit der Steuernummer 811729266.

Das bedeutet, dass sie ein eingetragener Verein ist und von den niederländischen Steuerbehörden als "im öffentlichen Interesse stehende Institution" anerkannt ist – mit der Folge, dass die DFLN für Ihre Spenden keine Steuern zahlen muss. Für Sie als Spender bedeutet das zugleich, dass Sie Ihre Spende auch dann von Ihrem versteuerbaren Einkommens absetzen können, wenn der Spendenbetrag den Schwellenwert von 1% Ihres versteuerbaren Einkommens übersteigt.

De Fiscus bezahlt mit!

Nach niederländischem Recht kann seit 2014 zwischen einem Spender und einer ANBI-Organisation (das heißt, einer in den Niederlanden als gemeinnützig anerkannten Organisation) ohne Hinzuziehung eines Notars eine Schenkungsvereinbarung geschlossen werden, so dass die Notargebühren entfallen.

Wenn Sie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz steuerpflichtig sind und der Dutch Foundation for Ladakhi Nuns (DFLN) eine größere Spende zukommen lassen wollen, sollten Sie sich bei Ihrem Finanzamt erkundigen, ob es eine ähnliche Regelung auch in Ihrem Heimatland gibt, und ob eine Spende an die DFLN als in den Niederlanden registrierter Stiftung unter diese Regelung fällt!

Die DFLN und ihre Satzung sind vom niederländischen Steuerdienst als gemeinnützige Stiftung anerkannt. Wurde eine Schenkunsvereinbarung geschlossen, kann nach niederländischem Recht die gesamte Schenkungssumme auf das zu versteuernde Einkommen angerechnet werden. Ansonsten ist dies nur möglich, wenn Ihre gesamten Spenden an als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen die Schwelle von einem Prozent Ihres jährlichen Einkommens überschreiten. Die meisten Steuerzahler können daher normalerweise Spenden nicht steuerlich geltend machen. Je nach Ihrer Einkommenssituation können Sie in den Niederlanden mit einer Schenkungsvereinbarung bis zu 52 Prozent des Spendenbetrages vom Fiskus zurückerstattet bekommen. Bedingung ist, dass in der Schenkungsvereinbarung eine jährliche Spende über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren vereinbart wurde.

Dies ist die Rechtslage in den Niederlanden – wenn Sie in Deutschland, Österreich oder der Schweiz steuerpflichtig sind, erkundigen Sie sich nach der Rechtslage in Ihrem Heimatland!

Wenn Sie niederländischer Steuerpflichtiger sind und eine Schenkungsvereinbarung abschließen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Schatzmeister auf.

Vom niederländischen Fiskus wurde eine standardisierte Schenkungsvereinbarung erstellt, die Sie hier PDF herunterladen können.

Stuurt u de overeenkomst in tweevoud (een voor schenker en een voor ontvanger) naar:

Saskia Terschuur
Ambachtsmark 105
1355 EJ Almere-Haven
Nederland

Na ondertekening van de penningmeester ontvangt u uw exemplaar terug voor uw administratie.

 

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2017/Jaarverslag 2017

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2017 werd dit gehouden in Zutphen. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven regelmatig lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

Hoofdprojecten

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:
• Ladakh Nuns Association van dokter Tsering Palmo in Leh
• Gephel Shadrubling-nonnenklooster in Basgo
• Chattnyanling-nonnenklooster voor oude nonnen in Nyerma
De wensen en behoeften van deze kloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Voor de sponsoring van nonnen geldt dat een donateur zich voor een aantal jaren verbindt met een non voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de kloostergemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:
• Voor € 300,- per jaar kunnen nonnen een hogere opleiding volgen. Bijvoorbeeld aan de universiteit voor een geneeskundestudie, een hogere beroepsopleiding tot maatschappelijk werker ofleraar, of een opleiding tot ‘geshe-ma’ (een academische graad die verleend wordt aan nonnen in het Tibetaans boeddhisme). Deze nonnen zetten hun kennis en kunde na hun opleiding in voor hun klooster en/of de Ladakhi-maatschappij.
• Voor € 300,- per jaar kunnen jonge nonnen en meisjes, die in de kloosters wonen, naar de lagere school en een beroepsopleiding volgen. Dit is de eerste stap naar zelfredzaamheid. Met dit geld wordt ook in hun dagelijkse levensbehoeften (eten, drinken, kleding) voorzien.
• Voor € 200,- per jaar krijgt een oudere non in Nyerma, die haar hele leven hard heeft moeten werken, een veilige en onbezorgde oude dag. Hoewel deze nonnen zelf in hun moestuin kruiden en groenten kweken en het guesthouse in Nyerma tijdens de zomer geld genereert, hebben zij onze financiële steun, ook op langere termijn, nog hard nodig. Ook het onderhoud van het klooster en de ‘Tara Homestay’ valt onder onze verantwoordelijkheid.

De DFLN heeft ervoor gekozen géén CBF-keurmerk (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn.
Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid met ons een “Overeenkomst periodieke gift in geld” voor minimaal vijf jaar af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig (zie verder de website bij “Financiën en ANBI”, “De fiscus betaalt mee!”).

 Wat hebben wij in 2017 kunnen doen dank zij onze donateurs?

 Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

 Gephel Shadrubling-nonnenklooster
• Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

Inrichting klaslokalen Basgo
• De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

• Dankzij de Stichting Educare Worldwide heeft er reparatie van het dak kunnen plaatsvinden en zijn er nieuwe leermiddelen aangeschaft.

Wij zijn heel blij dat er zowel in het klooster van Ladakh Nuns Association en het Gephel Shadrubling nieuwe jonge (aspirant) nonnen zijn opgenomen en dat we voor hen sponsoren hebben gevonden.

 Chattnyanling-nonnenklooster
• Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
• Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft.
• De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
• In Nyerma zijn in de zomer van 2013 voor het eerst ook vijf jonge meisjes opgenomen. Voor hen hebben we sponsors gevonden. De meisjes gaan inmiddels allemaal naar school, de extra kosten voor kleding en schoolmateriaal zijn gedeeltelijk door de individuele sponsoren en uit onze eigen reserves betaald. De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden.

Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloostersm overheid en door plaatselijke individuele bijdragen. Daarnaast heeft Nyerma weer een bedrag van 3.500 USD mogen ontvangen van de DGLI. Dit zijn inkomsten uit een Amerikaanse film die o.a. over Nyerma is gemaakt. De DGLI is een non gouvermentele organisatie die gericht is op de verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnenkloosters. Verder is er besloten de prijs voor een nacht in het guesthouse van Nyerma jaarlijks te verhogen om de zelfredzaamheid van het klooster dichterbij te brengen.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ons inziens ook dit jaar behoorlijk goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de zorgvuldige wijze waarop we onze financiën regelen zijn we steeds opnieuw in staat om onverwachte onkosten te financieren.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting DFLN is in 2017 versterkt met een nieuwe secretaris, Birgit Wezelenburg, die de plaats inneemt van Marlies Bosch, die vanaf dat moment vooral de PR, Nieuwsbrief en websitebeheer in haar portefeuille heeft. Het bestuur komt drie tot vier maal per elkaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en vooral om het Ladakh Festival, dat steeds op een andere plaats in Nederland wordt gehouden, te organiseren. Dit festival is niet alleen bedoeld om inkomsten te genereren maar ook om bekendheid te geven aan het bestaan van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh. Het zij hier ten overvloede vermeld dat het bestuur geen onkosten declareert aan de stichting voor reis-en verblijfkosten voor vergaderingen of reizen naar Ladakh. Aniek Jaartsveld, de vrijwilligerscoördinator, verblijft ieder jaar voor drie maanden in Ladakh en ook andere bestuursleden zijn regelmatig aanwezig. Er worden doorgaans workshops gegeven op het gebied van gezondheid.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN

 

 

Verklaring bij Financieel Overzicht 2016

(Voor Inleiding, doel, hoofdprojecten etc. zie Toelichting Financieel Jaarverslag 2015)

Wat hebben wij in 2016 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

De DFLN verzorgde ook dit jaar bij de LNA (?) een workshop voor 25 nonnen van vijf verschillende kloosters voor een beter begrip van lichaam, seksualiteit en weerbaarheid van de nonnen. Dit mede door de toename van seksueel geweld in India, ook in Ladakh. Deze workshop was een groot succes en zorgde ervoor dat hierover gesproken kon worden. Ook werden er veel vragen gesteld.

Opleiding mogelijk gemaakt voor opzetten van tuin volgens permacultuur.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

Gephel Shadrubling-nonnenklooster
* Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.

* Inrichting klaslokalen Basgo
De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

* De Stichting Educare Worldwide heeft de aanleg van een waterbassin bij het klooster, waar geen natuurlijke waterbronnen voorhanden zijn, mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft er dankzij steun van deze stichting reparatie van het dak kunnen plaatsvinden en zijn er nieuwe leermiddelen aangeschaft.

Chattnyanling-nonnenklooster
• Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
• Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft.
• De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
• In Nyerma zijn in de zomer van 2013 voor het eerst ook vijf jonge meisjes opgenomen. Voor hen hebben we sponsors gevonden. De meisjes gaan inmiddels allemaal naar school, de extra kosten voor kleding en schoolmateriaal zijn gedeeltelijk door de individuele sponsoren en uit onze eigen reserves betaald. De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden.

 

Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloosters en door plaatselijke individuele bijdragen. Daarnaast heeft Nyerma een bedrag van 3.500 USD mogen ontvangen van de DGLI. Dat zijn inkomsten afkomstig van een Amerikaanse film die o.a. over Nyerma is gemaakt. De DGLI is een NGO (Non Governemental Organisation) die gericht is op de verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnenkloosters.

Verklaring bij Financieel Jaaroverzicht 2015

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2015 werd dit gehouden in Haarlem. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Ook geven bestuursleden van de DFLN lezingen aan diverse groepen, zoals Vrouwen van Nu, Katholieke Vrouwengilde en Inner Wheel service clubs. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal kloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven.
Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

Die DFLN ist von der niederländischen Regierung als "gemeinnützige Organisation" (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI) anerkannt. Das bedeutet, dass Spenden an die DFLN steuerlich absetzbar sind. Um diesen Status zu erhalten, muss die DFLN den niederländischen Finanzbehörden einen jährlichen Finanzbericht vorlegen, in dem Einnahmen und Ausgaben aufgeführt sind.

Den Finanzbericht der DFLN für das Jahr 2014 finden Sie im niederländischen Original hier:

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FaLang translation system by Faboba

Unsere Übersetzer Nicolai und Reena, weiterlesen...

Wir haben 111 Gäste online

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome