Toelichting bij Financieel Overzicht 2021/Jaarverslag 2021

De DFLN heeft ten doel om boeddhistische nonnen in Ladakh, Noordwest-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven fondsen en donaties van particulieren voor (educatieve) projecten, die door de nonnen zijn ingediend en door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival. In 2021 was dit door de Corona-pandemie niet mogelijk. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven op verzoek lezingen aan diverse groepen. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen. Lezingen waren door Corona in 2021 niet mogelijk.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal nonnenkloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen op de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten, tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan nonnenkloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het nonnenklooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve. Wij hebben de afgelopen 2 jaar vanwege Corona aanzienlijk moeten interen op deze reserve om toch onze algemene, jaarlijkse, bijdrage voor educatieve projecten aan de kloosters te kunnen overmaken.

Hoofdprojecten

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:

De wensen en behoeften van deze nonnenkloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Sponsoren verbinden zich voor een aantal jaren aan een non, voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de kloostergemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:

Als kleine stichting heeft de DFLN ervoor gekozen géén CBF-keurmerk (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen, omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid met ons een “Overeenkomst periodieke gift in geld” voor minimaal vijf jaar af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig (zie verder bij Financiën en ANBI, De fiscus betaalt mee!).

Wat hebben wij in 2021 kunnen doen dankzij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association

 

Gephel Shadrubling-nonnenklooster

Wij zijn heel blij dat er zowel in het nonnenklooster van de Ladakh Nuns Association als het Gephel Shadrubling nieuwe jonge (aspirant) nonnen en lekenmeisjes zijn opgenomen. Er zijn nog niet voor alle jonge meisjes sponsoren gevonden.

Chattnyanling-nonnenklooster

Chullichan nonnenklooster

Sinds een paar jaar doneert de hierboven genoemde DGLI eenzelfde bedrag voor het Chullichan klooster (gelieerd aan het Rizong klooster) als aan het klooster van Nyerma.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ook dit jaar weer goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de extra Corona steun die we ontvingen voor de kloosters, konden zij zelf onverwachte uitgaven opvangen. Helaas was het in 2021 voor onze bestuursleden niet mogelijk vanwege de Corona-situatie om Ladakh te bezoeken.

Bestuur

In 2021 heeft het bestuur zeer regelmatig zowel online als fysiek overlegd om de lopende zaken te bespreken en vooral om te kijken hoe we gemiste inkomsten en promotie, vanwege het niet doorgaan van het Ladakh Festival, op konden vangen. Het Ladakh Festival wordt normaal gesproken steeds op een andere plaats in Nederland gehouden. Dit festival is niet alleen bedoeld om inkomsten te genereren maar ook om bekendheid te geven aan het bestaan van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh en onze stichting. Wij zijn onze donateurs dankbaar voor hun steun en hun extra bijdragen in het afgelopen jaar. Het zij hier ten overvloede vermeld dat het bestuur de kosten voor reis-en verblijfkosten voor vergaderingen of reizen naar Ladakh aan de DFLN doneert. Aniek Jaartsveld, de vrijwilligerscoördinator, verblijft ieder jaar voor drie maanden in Ladakh om de nonnen te ondersteunen en ook andere bestuursleden zijn regelmatig aanwezig voor het geven van o.a. workshops over gezondheid en zelfredzaamheid.

Vanaf dit jaar zijn wij als stichting verplicht om ons financiële jaaroverzicht te publiceren via een specifiek formulier van de Belastingdienst. In dit formulier staat een link naar ons reguliere jaaroverzicht.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN