Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Financiën en ANBI

De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns beschikt over de ANBI-status*, met als fiscaal nummer: 811729266.

Dit houdt in dat DFLN als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Dat betekent eveneens dat uw gift aftrekbaar is van uw eigen inkomstenbelasting, als u de drempel van 1 % van uw belastbaar inkomen aan giften overstijgt. Als u een contract ondertekent voor vijf jaar, kunt u uw gift ook aftrekken als u onder die drempel blijft. Op deze site kunt u het formulier daarvoor downloaden.

* ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
lees aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen bij de belastingdienst.

De fiscus betaalt mee

Sinds 2014 kan tussen een schenker en een ANBI-organisatie rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten worden, dus zonder tussenkomst van een notaris.

Hierdoor komen de notariskosten te vervallen.

De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns en haar statuten zijn door de Nederlandse belastingdienst erkend als ANBI-stichting. Met zo'n schenkingsovereenkomst mag u de gehele schenking in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al uw gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen gedurende een jaar het bedrag van één procent van uw drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van uw inkomenssituatie, kunt u met een schenkingsovereenkomst, afhankelijk van de belastingschaal waar u in valt, tot maximaal 52 procent van het gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen! Voorwaarde is wel dat het om een jaarlijkse gift gaat gedurende ten minste vijf jaar.

Wilt u een schenkingsovereenkomst afsluiten, neem dan contact met onze penningmeester.

Er is door de fiscus een standaardovereenkomst opgesteld.
Download de PDF Standaardovereenkomst

Stuurt u de overeenkomst in tweevoud (een voor schenker en een voor ontvanger) naar: 

Saskia Terschuur

Ambachtsmark 105

1355 EJ Almere-Haven

Na ondertekening van de penningmeester ontvangt u uw exemplaar terug voor uw administratie.

 

2023

Jaaroverzicht DFLN 2023 Omschrijving    DEBET     CREDIT       
                 
ALGEMEEN Niet geoormerkt        €             1.110,00      
                 
LNA naar LNA overgemaakt    €             8.050,00          
  LNA sponsorgelden/donaties        €             8.575,00      
                 
NYERMA naar NYERMA overgemaakt    €             2.740,60          
  NYERMA sponsorgelden/donaties        €             5.519,00     Waarvan € 2.850 gereserveerd v. zonnepanelen
                 
GEPHEL naar GEPHEL overgemaakt    €             9.530,00          
  GEPHEL sponsorgelden/donaties        €             7.085,00     Veel sponsorbijdragen waren al overgemaakt in 2022
                 
VERKOOP Verkoop            €                  59,50      
  Verkoop festival        €             2.179,35      
                 
ONKOSTEN Onkosten bank    €                208,07          
  Onkosten Dropbox    €                119,88          
  Onkosten website    €                  44,98          
  Onkosten festival    €                173,28          
  Onkosten porti    €                  20,20          
  Onkosten notaris    €                  70,46          
  Onkosten totaal    €                636,87          
                 
                 
                 
TOTAAL INKOMSTEN/UITGAVEN    €           20.957,47    €           24.527,85      
                 
                 
                 
SPAARREKENING Rente        €                    2,08      
                 
                 
Saldo 01-01-2023 Zakenrekening    €           14.538,24          
Saldo 01-01-2023 Spaarrekening    €           15.930,26          
       €           30.468,50          
                 
Saldo 31-12-2023 Zakenrekening    €           19.598,62          
Saldo 31-12-2023 Spaarrekening    €           14.828,34          
       €           34.426,96          
                 

2_Flat_logo_1024.jpg

Voor 2022 en volgende jaren heeft de Stichting het hier volgende beleidsplan opgesteld. De uitvoering daarvan is mede onderhevig aan de situatie in de wereld wat betreft Corona besmettingen. Gelukkig zijn er digitale wijzen van communiceren, waardoor we zowel in Nederland als wel met de partners in Ladakh op efficiënte wijze kunnen communiceren om ons beleidsplan zoveel mogelijk te realiseren.

Doel:

 1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van diverse boeddhistische nonnenkloosters in Ladakh (India) op het gebied van opleiding, gezondheid en welzijn.

Middelen:

 1. Het ontplooien van initiatieven in Nederland die gericht zijn op het stimuleren van interesse voor en kennis over de algemene situatie van nonnen in Ladakh en het genereren van middelen ter ondersteuning van deze nonnen.
 2. Het financieel ondersteunen van nonnenkloosters in Ladakh die dat nodig hebben

 op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn.

Voor het lopende jaar heeft de stichting het voornemen om voor het eerst na twee jaar weer een Ladakh festival te organiseren. Dit festival heeft als doel middelen te generen om onze doelen in Ladakh te verwezenlijken, alsmede de bevolking van Nederland te interesseren voor het werk dat wij doen in Ladakh.

Voorts ligt het plan er dat er deze zomer een aantal bestuursleden naar Ladakh afreist om te overleggen met de drie kloosters welke middelen zij nodig hebben om het langetermijn doel te bereiken en te vragen op welke wijze wij als stichting daar een bijdrage aan kunnen leveren.

In de loop van dit jaar zal onze website een transformatie ondergaan, omdat het is gebleken dat het format ietwat achterhaald is, en mensen een korte aandachtspanne hebben. De website wordt aan de tijdgeest aangepast. Op die manier hopen we (nog) meer geïnteresseerden te bereiken, waaronder potentiele sponsoren. 

Ons lange termijnbeleid is erop gericht dat de nonnenkloosters op den duur zelfstandig kunnen functioneren. Vandaar dat onderwijs onze prioriteit heeft. 

Het bestuur zal ook dit jaar meerdere keren vergaderen langs digitale weg of tijdens een persoonlijk ontmoeting om ons samen in te zetten de korte- en lange termijn doelen te behalen.

2022

  Jaaroverzicht DFLN 2022 Omschrijving    DEBET     CREDIT 
             
  ALGEMEEN Niet geoormerkt        €             7.238,00
             
  LNA naar LNA overgemaakt    €             3.475,00    
    LNA sponsorgelden/donaties        €             7.900,00
             
  NYERMA naar NYERMA overgemaakt    €             4.320,00    
    NYERMA sponsorgelden/donaties        €             4.612,64
             
  GEPHEL naar GEPHEL overgemaakt    €             8.015,00    
    GEPHEL sponsorgelden/donaties        €             6.805,00
             
  CHULLICHAN CHULLICHAN overgemaakt    €             1.887,00    
    CHULLICHAN donaties        €             1.887,03
             
  VERKOOP Verkoop festival        €             1.836,49
             
             
  ONKOSTEN Onkosten bank    €                206,82    
    Onkosten Dropbox    €                119,88    
    Onkosten website    €                  38,98    
    Onkosten festival    €                546,36    
    Onkosten porti    €                  17,28    
             
  TOTAAL INKOMSTEN/UITGAVEN    €           18.626,32    €           30.279,16
             
             
             
  SPAARREKENING Onkosten bank    €                  24,00    
             
             
  Saldo 01-01-2022 Zakenrekening    €             3.305,40    
  Saldo 01-01-2022 Spaarrekening    €           15.930,26    
         €           19.235,66    
             
  Saldo 31-12-2022 Zakenrekening    €           14.538,24    
  Saldo 31-12-2022 Spaarrekening    €           16.326,26    
         €           30.864,50    
             
   2023          
           

 

 

 

Toelichting bij Financieel Overzicht 2021/Jaarverslag 2021

De DFLN heeft ten doel om boeddhistische nonnen in Ladakh, Noordwest-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven fondsen en donaties van particulieren voor (educatieve) projecten, die door de nonnen zijn ingediend en door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival. In 2021 was dit door de Corona-pandemie niet mogelijk. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen. Leden van het bestuur geven op verzoek lezingen aan diverse groepen. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor bovenstaande doelen. Lezingen waren door Corona in 2021 niet mogelijk.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen, bijdragen voor studie en levensonderhoud van een drietal nonnenkloosters en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen op de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten, tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven. Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan nonnenkloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het nonnenklooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve. Wij hebben de afgelopen 2 jaar vanwege Corona aanzienlijk moeten interen op deze reserve om toch onze algemene, jaarlijkse, bijdrage voor educatieve projecten aan de kloosters te kunnen overmaken.

Hoofdprojecten

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:

 • Ladakh Nuns Association van amchi Tsering Palmo in Leh
 • Gephel Shadrubling-nonnenklooster in Basgo
 • Chattnyanling-nonnenklooster in Nyerma, waar voornamelijk oudere nonnen verblijven.

De wensen en behoeften van deze nonnenkloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Sponsoren verbinden zich voor een aantal jaren aan een non, voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de kloostergemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.

Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:

 • Voor € 300,- per jaar kunnen nonnen een hogere opleiding volgen. Bijvoorbeeld aan de universiteit voor een geneeskundestudie, een hogere beroepsopleiding tot maatschappelijk werker of leraar, of een opleiding tot ‘geshe-ma’ (een academische graad die verleend wordt aan nonnen die een langjarige opleiding in het Tibetaans boeddhisme hebben voltooid). Deze nonnen zetten hun kennis en kunde na hun opleiding in voor hun klooster en/of de Ladakhi-maatschappij.
 • Voor € 300,- per jaar kunnen jonge nonnen en meisjes, die in de kloosters wonen, naar de lagere school en een beroepsopleiding volgen. Dit is de eerste stap naar zelfredzaamheid. Met dit geld wordt ook in hun dagelijkse levensbehoeften (eten, drinken, kleding) voorzien.
 • Voor € 200,- per jaar krijgt een oudere non in Nyerma, die haar hele leven hard heeft moeten werken, een veilige en onbezorgde oude dag. Hoewel deze nonnen zelf in hun moestuin kruiden en groenten kweken en het guesthouse in Nyerma tijdens de zomer geld genereert, hebben zij onze financiële steun, ook op langere termijn, nog hard nodig. Ook het onderhoud van het klooster en de ‘Tara Homestay’ valt onder onze verantwoordelijkheid.

Als kleine stichting heeft de DFLN ervoor gekozen géén CBF-keurmerk (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen, omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn. Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid met ons een “Overeenkomst periodieke gift in geld” voor minimaal vijf jaar af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig (zie verder bij Financiën en ANBI, De fiscus betaalt mee!).

Wat hebben wij in 2021 kunnen doen dankzij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association

 • Eenentwintig nonnen worden via DFLN gesponsord. Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding. Opleiding mogelijk gemaakt voor het opzetten van een tuin volgens permacultuur. Een kleine stichting heeft dit jaar de ondersteuning van drie nonnen op zich genomen.
 • De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.
 • Stichting Rigdzin, met een gelijksoortig doel als DFLN, die in 2020 al een bijdrage doneerde i.v.m. de Corona situatie, heeft zichzelf in 2021 opgeheven. Van hun restantgelden is een groot bedrag beschikbaar gesteld voor de bouw van de fabriek van Tibetaanse medicijnen door de LNA in het dorp Sabu.

 

Gephel Shadrubling-nonnenklooster

 • Vierendertig nonnen worden via DFLN gesponsord. Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.
 • De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.
 • Een vaste grote sponsor heeft zich voor vijf jaar verbonden voor sponsoring van 10 jonge (aspirant) nonnen en een leraar Engels.
 • Stichting Rigdzin, met een gelijksoortig doel als DFLN, die in 2020 al een bijdrage doneerde i.v.m. de Corona situatie, heeft zichzelf in 2021 opgeheven. Van hun restantgelden is wederom een mooi bedrag voor het Gephel klooster gedoneerd met als doel extra ondersteuning vanwege de situatie m.b.t. Corona.

Wij zijn heel blij dat er zowel in het nonnenklooster van de Ladakh Nuns Association als het Gephel Shadrubling nieuwe jonge (aspirant) nonnen en lekenmeisjes zijn opgenomen. Er zijn nog niet voor alle jonge meisjes sponsoren gevonden.

Chattnyanling-nonnenklooster

 • Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en het aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
 • Acht oudere nonnen en een jonge non, die de abdis ondersteunt, worden via DFLN ondersteund.
 • Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar het hun eigen inkomsten zijn en ook de eigen boekhouding van het klooster betreft. Door Corona zijn er dit jaar nauwelijks gasten geweest. Kleine reparaties worden uit eigen middelen betaald.
 • De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moesten onderhouden worden.
 • Een vaste grote sponsor heeft een mooi bedrag gedoneerd voor extra ondersteuning vanwege de situatie m.b.t. Corona.
 • De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden. Mede door het bezoek van de Dalai Lama in de zomer van 2016, is er veel aan de gebouwen en het terrein verbeterd. Dit is bekostigd door lokale bedrijven, kloosters en overheid en door plaatselijke individuele bijdragen.
 • Op initiatief van de abdis is er een nieuwe handpomp geïnstalleerd. De oude voldeed niet meer.
 • Vanwege geplande educatieve bijeenkomsten, zijn oude versleten matrassen vervangen door nieuwe exemplaren.
 • De DGLI, een non-gouvernementele organisatie in de VS die gericht is op verbetering van de levensstandaard en opleiding van Tibetaans boeddhistische nonnen, heeft ruim € 3.200 geschonken. Dit geld hebben ze via hun website voor Nyerma kunnen genereren (in 2015 is door hen een film gemaakt in Nyerma en in het Chullichan klooster).

Chullichan nonnenklooster

Sinds een paar jaar doneert de hierboven genoemde DGLI eenzelfde bedrag voor het Chullichan klooster (gelieerd aan het Rizong klooster) als aan het klooster van Nyerma.

En verder:

Uit dit verslag blijkt hoe we onze doelstellingen hebben trachten te verwezenlijken. Dit is, met begrip voor de Ladakhi manier van werken, ook dit jaar weer goed gelukt. We leren in Ladakh flexibel te zijn, we staan af en toe voor onverwachte uitgaven, maar door de extra Corona steun die we ontvingen voor de kloosters, konden zij zelf onverwachte uitgaven opvangen. Helaas was het in 2021 voor onze bestuursleden niet mogelijk vanwege de Corona-situatie om Ladakh te bezoeken.

Bestuur

In 2021 heeft het bestuur zeer regelmatig zowel online als fysiek overlegd om de lopende zaken te bespreken en vooral om te kijken hoe we gemiste inkomsten en promotie, vanwege het niet doorgaan van het Ladakh Festival, op konden vangen. Het Ladakh Festival wordt normaal gesproken steeds op een andere plaats in Nederland gehouden. Dit festival is niet alleen bedoeld om inkomsten te genereren maar ook om bekendheid te geven aan het bestaan van Tibetaans Boeddhistische nonnen in Ladakh en onze stichting. Wij zijn onze donateurs dankbaar voor hun steun en hun extra bijdragen in het afgelopen jaar. Het zij hier ten overvloede vermeld dat het bestuur de kosten voor reis-en verblijfkosten voor vergaderingen of reizen naar Ladakh aan de DFLN doneert. Aniek Jaartsveld, de vrijwilligerscoördinator, verblijft ieder jaar voor drie maanden in Ladakh om de nonnen te ondersteunen en ook andere bestuursleden zijn regelmatig aanwezig voor het geven van o.a. workshops over gezondheid en zelfredzaamheid.

Vanaf dit jaar zijn wij als stichting verplicht om ons financiële jaaroverzicht te publiceren via een specifiek formulier van de Belastingdienst. In dit formulier staat een link naar ons reguliere jaaroverzicht.

Saskia Terschuur, penningmeester DFLN

We hebben 90 gasten online