Dutch Foundation for Ladakhi Nuns

ter ondersteuning van tibetaans-boeddhistische nonnen in Ladakh, India

header

Secretariaat
Bangkokdreef 207
3564SM Utrecht
Nederland | Contact

Verklaring bij Financieel Overzicht 2014

De DFLN heeft ten doel om de boeddhistische nonnen in Ladakh, Noord-India, te steunen en de zelfredzaamheid van deze nonnen te bevorderen. Wij werven bijdragen van fondsen en particulieren voor (educatieve) projecten die door de nonnen zijn ingediend en die door de DFLN zijn goedgekeurd. Deze moeten aan onze doelstellingen voldoen. De bijdragen worden tweemaal per jaar overgemaakt naar India. De DFLN genereert ook geld via een jaarlijks Ladakh-festival, in 2014 werd dit gehouden in Dieren. Mensen maken soms ook eenmalig geld over na bezoek aan onze website, of na het bijwonen van lezingen enz.

De financiële bijdrage van de DFLN aan de nonnen bestaat uit een sponsorprogramma voor individuele nonnen en uit de ondersteuning van educatieve projecten. Daarnaast springen wij, indien dit noodzakelijk is, financieel bij als er voor een non (acuut) medische zorg nodig is of noodhulp bij rampen (zoals na de overstromingsramp in 2010). Alle eenmalige giften en legaten komen in de algemene (spaar)rekening voor speciale educatieve projecten tenzij een donateur een speciaal doel heeft aangegeven.
Wij zorgen ervoor dat we de toegezegde ondersteuning aan kloosters, zoals educatieve projecten en het onderhoud van het klooster voor oudere nonnen in Nyerma, kunnen garanderen door het opbouwen van geoormerkte gelden in onze reserve.

De stichting heeft gekozen voor drie hoofdprojecten:
• Ladakh Nuns Association van dokter Tsering Palmo in Leh
• Gephel Shadrubling-nonnenklooster in Sabu (vanaf zomer 2014 gevestigd in Basgo)
• Chattnyanling-nonnenklooster voor oude nonnen in Nyerma
De wensen en behoeften van deze kloosters zijn sturend voor onze activiteiten.

Voor de sponsoring van nonnen geldt dat een donateur zich voor een aantal jaren verbindt met een non voor wie zij de opleiding betalen. Dat is jaarlijks een vast bedrag voor een bepaalde non en, indien gewenst, kan de sponsor ook contact met die non onderhouden. Deze donatie wordt echter voor een grotere groep nonnen gebruikt om te voorkomen dat er in de klooster-gemeenschap nonnen ‘buiten de boot vallen’ en geen onderwijs kunnen volgen. Dat geldt niet voor de nonnen die een hogere opleiding volgen. Deze donaties zijn wel specifiek voor de betreffende non bedoeld.
Er zijn verschillende categorieën nonnen die wij steunen:
• Voor € 400,- per jaar kunnen nonnen een hogere opleiding volgen. Bijvoorbeeld aan de universiteit voor een geneeskundestudie, een hogere beroepsopleiding tot maatschappelijk werker of leraar, of een opleiding tot ‘geshe-ma’ (een academische graad die verleend wordt aan nonnen in het Tibetaans boeddhisme). Deze nonnen zetten hun kennis en kunde na hun opleiding in voor hun klooster en/of de Ladakhi-maatschappij.
• Voor € 300,- per jaar kunnen jonge nonnen en meisjes, die in de kloosters wonen, naar de lagere school en een beroepsopleiding volgen. Dit is de eerste stap naar zelfredzaamheid. Met dit geld wordt ook in hun dagelijkse levensbehoeften (eten, drinken, kleding) voorzien.
• Voor € 200,- per jaar krijgt een oudere non in Nyerma, die haar hele leven hard heeft moeten werken, een veilige en onbezorgde oude dag. Hoewel deze nonnen zelf in hun moestuin kruiden en groenten kweken en het guesthouse in Nyerma tijdens de zomer geld genereert, hebben zij onze financiële steun, ook op langere termijn, nog hard nodig.

De DFLN heeft ervoor gekozen géén CBF-keur (of verklaring van geen bezwaar) aan te vragen omdat de kosten die hieraan verbonden zijn disproportioneel hoog zijn.
Wij zijn door de Nederlandse overheid erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften aan de DFLN afgetrokken kunnen worden van het belastbare inkomen van donateurs. De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan de DFLN voldoet. Sinds 2014 is er ook een mogelijkheid een met ons “ overeenkomst periodieke gift voor 5 jaar” van de belastingdienst af te sluiten, waardoor de gift in totaliteit aftrekbaar is van de belasting en er geen drempel meer geldt. Eerder was hier een notarisakte voor nodig.(zie verder de website bij financien/ANBI, de fiscus betaalt)

Wat hebben wij in 2014 kunnen doen dank zij onze donateurs?

Ladakh Nuns Association
• Elf nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een hogere opleiding.
• De LNA gebruikte sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie.

Gephel Shadrubling-nonnenklooster
• Zeventien nonnen volgen door een bijdrage van de DFLN een (hogere) opleiding.
• De Gephel-nonnen gebruikten sponsorgeld van de DFLN voor projecten die gerelateerd zijn aan educatie

Chattnyanling-nonnenklooster
• Dit klooster heeft een speciale plaats binnen de DFLN. Het is met financiële steun van de DFLN gebouwd (o.a. met een bijdrage van Cordaid). Hoewel de DFLN sinds 2008 geen bouwprojecten meer steunt, hebben wij hier nog wel verplichtingen. In 2013 was dit het onderhoud van de nieuw aangelegde waterleiding en watertank, en aanbrengen van speciale klei op de daken van het klooster, zodat een wolkbreuk, zoals in 2010, minder schade veroorzaakt.
• Inkomsten van het door de DFLN gebouwde ‘guesthouse’ waar in de zomer gasten logeren tegen betaling, zorgen voor een gedeelte van het onderhoud van de nog niet-gesponsorde nonnen. In 2014 was dat een bedrag (na aftrek van kosten voor eten etc.) van € 2800. Dit bedrag is in ons financieel overzicht niet terug te vinden, daar dat hun eigen inkomsten en ook de eigen boekhoudeing van het klooster betreft.
• De zonnepanelen, mogelijk gemaakt door Essent, moest onderhouden en gerepareerd worden.
• In Nyerma zijn in de zomer van 2013 voor het eerst ook 5 jonge meisjes opgenomen. Drie worden er nu gesponsord, voor 2 zoeken we nog sponsors. De meisjes gaan inmiddels allemaal naar school, de extra kosten voor kleding en schoolmateriaal zijn gedeeltelijk door de individuele sponsoren, door een grote bijdrage van Stichting Educare en uit onze eigen reserves betaald.
• De oude nonnen van dit klooster verzorgen inmiddels zelf hun moestuin, zodat zij groenten kunnen drogen voor de winter, voor dagelijks eten en kruiden.

En verder:
• aanleg van zonnepanelen in Basgo, geheel gesponsord door Triodos foundation. Bovendien zijn er 5 nonnen naar een training geweest in Auroville, India, om te leren de zonnepanelen te onderhouden en kleine reparaties te kunnen verrichten. De reis naar Auroville, de verblijfkosten en de de training zijn bekostigd door Stichting Educare en uit onze reserves.

 

 

We hebben 123 gasten online